Operation Dagsværk søger ny sekretariatsleder

Operation Dagsværk søger en ny sekretariatsleder med opstart 1. juni 2020. Vi ønsker en kommende leder med mod på og flair for især strategisk organisationsudvikling og politisk interessevaretagelse. Frist for ansøgninger er den 16. april kl. 12.00.
Billede af Operation Dagsværks bestyrelse på Ungdommens Folkemøde 2019
30. mar 2020

Operation Dagsværk søger en ny sekretariatsleder til ledelse af vores sekretariat samt organisationens drift, økonomi og fortsatte udvikling. 

Da vi er i stor organisatorisk udvikling, ønsker vi en sekretariatsleder, som kan understøtte og lede denne proces. Det kræver, at man har mod på og forståelse for især strategisk organisations-udvikling og politisk interessevaretagelse. 

Operation Dagsværks sekretariat og organisation baserer sig på unge frivilliges arbejdskraft og engagement, hvilket sætter sit tydelige præg på ånden og stemningen i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at du samtidig er motiveret for at understøtte og styrke denne drivkraft.
 

Ansvarsområder

Rådgivning i organisationsledelse: Operation Dagsværk ledes mellem vores årsmøder (Stormødet) af en bestyrelse, som består af elever indskrevet på ungdomsuddannelserne. Sekretariatslederen rådgiver bestyrelsen i beslutninger om drift og udvikling af Operation Dagsværk og sikrer, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet. Sekretariatslederen bidrager desuden med praktisk koordinering og faglig sparring til bestyrelsen omkring tilrettelæggelse af det årlige Stormøde og to årlige udviklingsmøder (organmøder), hvor organisationen samles på tværs af alle aktører/organer. 

Organisationsudvikling og fundraising: I samarbejde med bestyrelsen og øvrige medarbejdere har sekretariatslederen ansvaret for at sikre, at Operation Dagsværk udvikler sine aktiviteter i overensstemmelse med målgruppens behov og ønsker, jf. beslutninger taget på Stormødet. Dertil er det sekretariatslederens ansvar at sikre, at der opnås funding til at kunne gennemføre disse tiltag. Fx vil du i 2020 skulle sikre (videre)udviklingen af nye strategiske mål, understøtte en målrettet indsats for at få flere efterskoler og Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (STU’er) som medlemsskoler, og understøtte tilblivelsen af et Advisory Board. Alle er beslutninger, som blev truffet på Stormødet i november 2019, og som er i færd med at blive ført ud i livet. 

Politisk interessevaretagelse og samarbejder: I 2019 og starten af 2020 er der dannet grobund for stærke samarbejder, der kan sikre, at Operation Dagsværk kan fortsætte og videreudvikle sit virke som Danmarks Globale Elevbevægelse – og vi ønsker en sekretariatsleder, der håndfast kan gribe den mulighed, og sikre et endnu stærkere samarbejde med diverse udviklings- og uddannelsespolitiske aktører. 

Drift og økonomi: Som sekretariatsleder har du samtidig en helt afgørende rolle som økonomisk og administrativ ansvarlig. Det indebærer at rådgive bestyrelsen i overordnet økonomistyring- og budgetlægning og, i samarbejde med 2 deltidsansatte bogholdere, at administrere den daglige drift og økonomi. Sekretariatslederen har ansvar for alle faste ansøgninger og afrapporteringer til de puljer, som vi modtager støtte fra (bl.a. via Dansk Ungdoms Fællesråd, Undervisningsministeriet og Danida), samt for at udarbejde årsregnskab i samspil med vores eksterne revisor. Sammen med bogholderne og kampagnelederen vil du desuden være ansvarlig for styring af den årlige indsamling i forlængelse af Dagsværkdagen. 

Personaleledelse og faglig sparring: Sekretariatslederen fungerer som personaleleder og ansættende myndighed. Dette inkluderer løbende sparring og planlægning med alle ansatte om tilrettelæggelse og udførelse af deres daglige arbejdsopgaver inden for tre kerneområder:

 • Internationalt udviklingssamarbejde: Operation Dagsværk er på en og samme vis partner og donor til en række udviklingsorganisationer, der gennemfører projekter, som styrker unges handlekraft rundt om i verden. Sekretariatslederen sparrer her tæt med projektsekretæren, bestyrelsen, og de mange opfølgningsfrivillige, som løbende følger og oplyser om projekterne. Som ny sekretariatsleder vil det forventes, at du er indstillet på at understøtte den udvikling, som der p.t. er sat i gang på dette område med at revidere retningslinjer og udvikle nye tiltag.
 • Kampagnearbejde og kommunikation: Sekretariatslederen sparrer løbende med kampagnelederen, som sammen med 2 hold sekretariatsfrivillige hvert år gennemfører en oplysningskampagne målrettet ungdomsuddannelser og efterskoler i Danmark. Her vil du primært sparre omkring overordnet kommunikation og samarbejde, samt deltage i en årlig researchrejse i januar/februar måned. Sammen med kampagnelederen og øvrige medarbejdere skal du desuden sikre kommunikation til elever og andre interessenter via Operation Dagsværks forskellige kommunikationsplatforme, såsom; mailudsendelser, nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier.
 • Organisering og lederskab blandt frivillige: Sekretariatslederen er sammen med kampagnelederen overordnet ansvarlig for den løbende organisering af sekretariatets frivillige og elevgrupperne på vores medlemsskoler. Dette indebærer at sikre, at der afholdes interne uddannelsesdage for de sekretariatsfrivillige i organisering og lederskab med formål om at klæde de sekretariatsfrivillige på til at styrke og engagere de lokale elevgrupper i kampagneførelse og organisering på vores medlemsskoler. Hertil sikrer sekretariatslederen sammen med kampagnelederen, at der gennemføres en løbende aktiv indsats med kontakt til eksisterende og potentielle nye elevgrupper på ungdomsuddannelser og efterskoler.


Forventningerne til en ny sekretariatsleder

De ovenstående ansvarsområder afspejler det, du som kommende sekretariatsleder vil arbejde med. Vi kræver dog ikke, at du har stor erfaring med det hele. Nedenfor har vi angivet det, vi helt konkret forventer, at du har erfaring inden for og den tilgang vi ønsker, du har til arbejdet. 

Vi forventer altså, at du:

 • Bliver vildt motiveret af at læse ovenstående, og har det gåpåmod, den vilje og den erfaring, der skal til for at understøtte et samlet Operation Dagsværk, der i endnu højere grad markerer sig udadtil som Danmarks Globale Elevbevægelse.
 • Kan tænke strategisk og facilitere processer, hvor organisationens mange stemmer høres og inddrages i organisations- og strategiudvikling – og sørge for, at det fører til konkret handling.
 • Ved, hvordan man udvikler og får gennemført en (uddannelses- og udviklings-)politisk dagsorden.
 • Har erfaring med økonomistyring, budgetlægning, fundraising og afrapportering – og er god til at skabe orden og sikre overholdelse af deadlines for ansøgninger, indsamlingstilladelser osv.
 • Synes, at det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø, er lydhør og har ideer til, hvordan man kan skabe et godt fagligt samarbejde såvel som socialt miljø, i en travl hverdag. 
 • Synes, at frivillige er de fedeste at samarbejde med og kan gå godt i spænd med unge frivillige i alderen ca. 14-24 år – og har fuld respekt for, at det er de unge, som leder organisationen. 
 • Kan holde overblik, skabe ro, træffe beslutninger i pressede situationer, og være den, som både ansatte og frivillige kan læne sig op ad, for faglig sparring og personlig understøttelse.  

Husk at skrive frem i ansøgningen, hvad du særligt kan bidrage med - og også gerne, hvad du er mindre stærk i (ellers vil vi spørge ind til det, til en eventuel samtale). 


Hvad får du?

 • 5-6 skønne medarbejdere (de fleste deltid) med erfaring inden for foreningsarbejde, økonomi/drift, kampagneledelse og udviklingssamarbejde. De ser frem til en engageret leder med politisk tæft og et strategisk blik. 
 • Fornøjelsen af at arbejde meget tæt sammen med en elevbåren bestyrelse, som vil udfordre dig og samtidig ser frem til at lade sig inspirere og rådgive af den erfaring, du bidrager med.
 • Et godt netværk blandt andre ungdoms- og udviklingsorganisationer og mulighed for god sparring, hjælp og opkvalificering gennem bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Globalt Fokus, som vi er medlem af.
 • En udfordrende og spændende hverdag med stort engagement fra alle dine samarbejdspartnere - og virkelig kort vej fra tale til handling! 


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling på ca. 3 ½ år med tiltrædelse d. 1. juni 2020 og ansættelse frem til ultimo december 2023. Der sikres grundig overlevering i ca. 3 uger fra nuværende sekretariatsleder efter opstart. 

Som udgangspunkt er arbejdstiden ca. kl. 9-17 i hverdagene, men skæve arbejdstider, overarbejde i spidsperioder og en del rejseaktivitet vil forekomme – især i Danmark. Der kan fx forventes en del weekend– og aftenarbejde, herunder bestyrelsesmøder ca. 10 weekender årligt og møder med frivillige på hverdagsaftener. Dertil kommer også deltagelse på 2 årlige elevweekender og øvrige møder på tværs af organisationen. 

Desuden deltager sekretariatslederen sammen med de sekretariatsfrivillige og kampagnelederen i en af de to årlige researchrejser til det givne års projektland, som finder sted i ca. 3 uger i januar/februar måned. 

Operation Dagsværk er en ungdomsorganisation primært baseret på frivillig arbejdskraft, og dette afspejles i vores lønniveau. Sekretariatslederen er ansat under Operation Dagsværks bestyrelse.
 

Ansøgning og samtaler

 • Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og et kort CV (max 2 sider) i ét samlet dokument til job@od.dk senest torsdag d. 16. april kl. 12.00. Skriv ”sekretariatsleder” i emnefeltet.
 • Vi frabeder os fremsendte anbefalinger, men indsæt evt. link i dit CV til et sted, hvor de kan læses (fx LinkedIn) samt (også i CV) 2-3 referencer, som vi må benytte ved en eventuel samtaleproces (de kontaktes kun efter aftale).
 • Samtaler afholdes d. 22. – 23. april enten på Studiestræde 24, København K. eller via digital platform (afhængig af myndighedernes anbefalinger). Der må påregnes mulighed for en 2. samtale d. 28. april, hvortil der vil blive stillet en mindre opgave, som løses forud for samtalen.
   

Mere information?

Du kan læse mere om Operation Dagsværk på www.od.dk.

Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen. Kontakt da sekretariatsleder Nina Cheesman på tlf. 21 86 97 29 eller på mail nina@od.dk (undtagen i perioden 8.-13. april).
 

Pssst... del endelig stillingsopslaget i dit netværk - det kan downloades her!