Operation Dagsværks input til udviklingspolitisk strategi 2021

15. feb 2021

Operation Dagsværk håber, at den nye udviklingspolitiske strategi vil styrke unges engagement i det danske udviklingsarbejder.

OD mener, at alle unge har ret til en grundlæggende uddannelse, og siden 1985 har vi arbejdet ud fra devisen Oplysning- Stillingtagen- Handling, hvor unge frivillige udvikler og gennemfører oplysningskampagner målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser og derigennem engagerer dem i udviklingsproblematikker og unges ret til uddannelse. Eksempelvis vælger cirka 16.000 elever på de danske ungdomsuddannelser at handle ved at arbejde på Dagsværkdagen til fordel for et uddannelsesprojekt ude i verden. 

Operation Dagsværk køres af eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Det er eleverne, som vælger årets projekt. Det er eleverne som sidder i bestyrelsen. Det er eleverne, som arbejder på Dagsværkdagen, og det er udelukkende på grund af 35 års elev-engagement og interesse i udviklingspolitik, at Operation Dagsværk i samarbejde med adskillige danske udviklingsorganisationer har kørt 33 uddannelsesprojekter rundt om i verden. 

Udviklingspolitikken bør understøtte uddannelse for bæredygtigt udvikling, handlekompetence og engagement hos børn og unge. 

Grobunden for fremtidens folkelige opbakning til udviklingsarbejde ligger hos børn og unge. Det er derfor centralt, at børn og unge gennem uddannelsessystemet og i fællesskaber dannes til at være kompetente og handlekraftige mennesker, der kan være med til at understøtte en bæredygtig udvikling. 

Elever på de danske skoler og ungdomsuddannelser bør derfor opnå faglig viden om- og indsigt i nogle af de globale problemstillinger, som præger vores tid. De bør blive uddannet til at tage medansvar og til at kunne takle og agere på såvel lokale, nationale som globale udfordringer. 

Undervisningsministeriet og UNESCO-kommissionens ’Strategi for Danmarks UNESCO-arbejde 2019-2022’ understreger Danmarks forpligtelse til at sikre at alle børn og unge uddannes i bæredygtig udvikling: ”Inden 2030 skal alle under uddannelse have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling og for at være rustet til at handle”. 

Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) har til formål at udvikle børn og unges kompetencer, så de kan bidrage til at løse verdens udfordringer og deltage i udviklingen af en retfærdig og bæredygtig udvikling. Med verdensmålene har Danmark forpligtet sig på, at alle elever bliver undervist i UBU og tilegner sig de færdigheder, som er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling lokalt, nationalt og globalt. Herved skal der skabes debat blandt unge om ligestilling, ulighed mv. - denne debat sker oplagt i relation til de samme problemstillinger i udviklingslande for at skabe perspektiv og refleksion. Samtidigt danner UBU fundamentet for forståelse af- og opbakning til det danske udviklingsarbejde. 

De danske civilsamfundsorganisationer spiller her en central rolle ift. at understøtte bæredygtig udvikling (UBU) med input til uddannelsessystemet i form af materialeproduktion samt oplæg/workshops. Uddannelsessektoren er afhængig af disse input. Mange organisationer vil gerne prioritere samarbejdet med uddannelsessektoren og understøtte børn og unges engagement i udviklingsarbejdet, men oplever, at det er svært at skaffe midler hertil - især i form af langsigtet støtte, der kan sikre strategiske partnerskaber på tværs. 

Derfor bør den nye udviklingspolitiske strategi sikrer gode rammer og mulighed for langsigtet økonomisk støtte til organisationernes oplysnings- og engagementsarbejde samt et solidt samarbejde mellem Udenrigs- og Undervisningsministeriet. Dette for at sikre synergien mellem de to ministeriers ressortområder. 

Operation Dagsværk foreslår, at følgende indgår i den kommende udviklingspolitiske strategi:

  • Fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling, oplysnings- og engagementsarbejde, der sikrer, at elever på de danske skoler og ungdomsuddannelser opnår faglig viden om- og indsigt i globale problemstillinger og dermed bliver i stand til at understøtte en bæredygtig udvikling med opbakning til det danske udviklingsarbejde.
  • At civilsamfundsorganisationer uden partnerskabsaftaler sikres gode rammebetingelser og mulighed for langsigtet økonomisk støtte til deres oplysnings- og engagementsarbejde.
  • At samarbejde og synergien mellem Udenrigs-og Undervisningsministeriet styrkes mhp. at sikre børn og unges faglige viden om- og engagement i globale og udviklingspolitiske problemstillinger.