Projektet

Slaveri er ikke kun et historisk fænomen. Omkring 6.000 af de 85.000 guaraní-indianerne, der bor koncentreret omkring Bolivias sydøstlige grænse til Paraguay og Argentina, lever i moderne slaveri. De fødes, arbejder og dør på store landejendomme, haciendaer, som de har ringe eller ingen mulighed for at forlade. De ejer intet, har ingen uddannelse eller jord uden for haciendaerne. Ofte får de udbetalt deres lønninger i naturalier og har derfor ikke deres egen økonomi. I praksis er der tale om stavnsbinding på godsejernes ejendom, som indebærer ekstrem udbytning af både mænd, kvinder og børns arbejdskraft.

Formål

Med udgangspunkt i guaraní-indianernes sprog, kultur og rettigheder vil projektet udvikle en frigørende grundskoleuddannelse, der giver 5.000 børn og unge mulighed for at bryde med mindreværd, passivitet og afhængighed som følge af moderne slaveri.

Gennem projektet ønsker man at give børnene en undervisning, der tager udgangspunkt i deres eget sprog, kultur og rettigheder, og derved at øge deres selvværd og selvbestemmelse. Dette skal blandt andet ske gennem en interkulturel tosproget undervisning (ITU). Samtidig vil man oprette og udbygge kostafdelinger, der giver unge guaranier mulighed for at afslutte 12. års grunduddannelse og videreuddanne sig til for eksempel lærere – for derved at bryde med generationers slaveri.

For at udbrede ITU-undervisningsformen på skolerne vil projektet uddanne 100 (gurani-) lærere i ITU. Dertil vil det efteruddanne allerede uddannede lærere i gurani-indianernes sprog, historie og rettigheder samt i pædagogisk metode. Der vil i projektet være fokus på piger og kvinders adgang til grundskoleuddannelsen såvel som til læreruddannelsen. Forældrenes kendskab til og viden om rettigheder til uddannelse, jord og ressourcer er samtidig altafgørende. Derfor vil en del af projektet, via især radioen som centralt medie, fokusere på at forældre og lokalsamfund oplyses herom.

Alt i alt vil der gennem projektet være udviklet en model for en frigørende grundskoleuddannelse, der kan videreføres til Undervisningsministeriet.

Indsamlingsresultat: 6,3 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner


----------------------

Projektet er blevet udført i et samarbejde mellem den danske udviklingsorganisation IBIS og deres partnere TEKO Guaraní (Komité for Uddannelse og Kommunikation), APG (Sammenslutning af Guaraní-folket) samt dennes lokale underorganisation CCCH (Rådet af lokale ledere, Capitanes).

Om IBIS

IBIS er en uafhængig dansk medlemsbaseret udviklingsorganisation, der arbejder for en verden, hvor alle har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Gennem uddannelse og støtte til civilsamfundet i Afrika og Latinamerika bekæmper IBIS og deres samarbejdspartnere global ulighed og fattigdom. 

Læs mere på: ibis.dk.

Projektet er afsluttet

Forløb og resultater

Operation Dagsværks indsamling til Bolivia-projektet blev af forskellige årsager lavere end forventet. Projektet har således måtte nedjustere sit budget med cirka 1 mio. DKK. Projektet gik dog allerede i gang med de første forberedelser, efter Operation Dagsværks bestyrelse i efteråret 2007 godkendte de grundlæggende projektdokumenter. Disse blev så revurderet i foråret 2008, da man kendte det endelige indsamlingsresultat.

Politisk uro i opstartsfasen

Projektet kom godt fra start, omend med nogle forsinkelser grundet den højspændte og konfliktfyldte politiske situation, der herskede i Bolivia i løbet af 2008. Uroen skyldtes forberedelserne til en ny grundlov, der anerkender de oprindelige folks rettigheder, og især i projektområdet har den økonomiske og politiske elite udvist stor modstand mod loven. Konsekvensen har blandt andet været, at uddannelsessystemet i flere perioder var lammet. Det har selvfølgelig forhindret udførelsen af en række projektaktiviteter og dermed skabt forsinkelser. Den nye lov om indianske autonomier blev vedtaget i juli 2010, og således blev det første skridt taget mod at skabe en plurinational stat. Det betyder blandt andet, at den offentlige forvaltning og måden at lede lokalsamfund på i højere grad tager udgangspunkt i oprindelige folks sædvaner og kultur.

Trods forsinkelser har projektet haft medvind, og værdifulde erfaringer blev allerede gjort i projektets første del. Blandt andet kom man langt med udviklingen af metoder til brug i undervisningen med guaraní som 2. sprog, og der blev produceret materialer, som er blevet udleveret og benyttet af lærerne.

Midtvejsevaluering 2009

I 2009 blev der foretaget en midtvejsevaluering med deltagelse af Lærke Anbert og Bodil Signe Wedele fra Operation Dagsværk. Evalueringen gav indtryk af et meget velfungerende projekt. På de enkelte skoler var undervisningen på guaraní udført på et meget højt niveau, og projektet havde en af sine største styrker i det pædagogiske arbejde, som blev vægtet meget højt. Det høje pædagogiske niveau gav sig med det samme til udtryk hos eleverne, det var på et højt fagligt niveau og virkede meget selvsikre.

Det nye undervisningsmateriale – en succes

Lærerne var meget begejstrede for det nyudviklede undervisningsmateriale, og det samme gjorde sig gældende for Undervisningsministeriet. I foråret 2010 fandt undervisningsministerens længe ventede besøg hos projektet sted. Ministeren viste stor interesse for projektet, og allokerede i forlængelse heraf tre teknikere til det, så der derefter var ti teknikere i alt. Antallet af skoler, der fik den intensive supervision og rådgivning, blev således udvidet fra 37 til 50.

Derudover anerkendte ministeriet officielt modellen for guaraní- og tosprogs-undervisning. Men trods de positive tilsagn fra Undervisningsministeriet var der dog i projektets levetid ikke ressourcer til at implementere yderligere tiltag fra regeringens side.

De nye læse- og matematikbøger til de fire første klassetrin blev godkendt af ministeriet og uddelt til skolerne, som en del af den officielle bogpakke.

Slutevaluering 2012

Den afsluttende evaluering blev lavet af den bolivianske lingvist Ruperto Romero som en del af hans PhD afhandling ”Evaluación de la experiencia desarrollada en escuelas de comunidades cautivas del Chaco boliviano, 2008-2011”. Konklusionerne herfra blev sammenfattet i en slutrapport, der blev godkendt af Operation Dagsværks bestyrelse i december 2012.

En succesfuld undervisningsmodel

Evalueringen pegede blandt andet på, at projektets mest succesfulde indsats havde været udviklingen af den omfattende undervisningsmodel med læseplaner og undervisningsmaterialer samt uddannelse og træning af lærere i pædagogiske metoder, der inddrager børnene aktivt i deres egen læringsproces. Trods succesen understreger Romero, at uddannelsesprogrammet alene ikke er tilstrækkeligt til at udrydde det moderne slaveri.

Det kvantitative mål med at nå ud til 4.000 guaraní-elever er nået.

Vanskelig lokal drift af kostskoler

Med hensyn til kostskolernes drift og bæredygtighed har der været lokale problemer, for eksempel har tørken ødelagt afgrøder til selvforsyning, mens én kostskole er blevet erklæret uegnet til beboelse, således at eleverne er blevet flyttet til en anden. Til gengæld har fire af kostafdelingerne i løbet af projektperioden opnået mindre tilskud fra deres kommuner.

”Indiansk filosofi”

For at styrke de unges kulturelle identitet har projektet udarbejdet et nyt undervisningsmodul i ”indiansk filosofi”. Derudover blev der sat øget fokus på landbrugsundervisningen, På to af centrene har der endvidere været tilbud om træning i IT og syning/tilskæring arrangeret af den bolivianske NGO FAUTAPO, der har stor erfaring af faglig uddannelse af unge. På hver kostafdeling blev der afholdt månedlige fællesmøder for elever og personale, som gav mulighed for at diskutere, hvordan det gik på centrene. Alle beslutninger blev truffet i fællesskab.

Resultater af projektet

Grundet diskrimination er flere af de lærerstuderende i Santa Cruz faldet fra. I projektets sidste år var der kun 9 studerende, hvoraf én blev færdig i 2012. I Camiri er 13 lærere blevet færdiguddannet indenfor projektperioden.

Derudover har 1.116 lærere ansat på skolerne i Guaraní-området deltaget i efteruddannelse i pædagogiske metoder, ITU, sprog, kultur, rettigheder osv. 

Radioen havde stor effekt, blandt andet var undervisningsministeren blevet opmærksom på APG/TEKO og projektet gennem radioprogrammerne, hvilket viser betydningen af, at flere af udsendelserne er landsdækkende. Derudover blev der opsat endnu en radiosender og -modtagere, så radiostationen Parapenti kunne nå ud til langt flere landsbyer. Radioprogrammerne var i særdeleshed et væsentligt element i arbejdet med guaraní-forældrene.

Ved projektets afslutning var der gang i arbejdet med at udarbejde en grammatik- og en ordbog på guaraní, produktionen af en video om god undervisningspraksis samt oprettelsen af et dokumentationscenter og et bibliotek. IBIS vil fortsætte sin støtte til projektet ved hjælp af Danidamidler frem til 2014.

En opfølgningsgruppe startede sit arbejde i løbet af 2008. Der blev produceret et mini-multimedieshow til at oplyse om projektets fremadskriden, der blev skrevet artikler af opfølgningsmedlemmer, som rejste privat i Bolivia, og gruppen udsendte en pressemeddelelse om den politiske situation i Bolivia. Desuden brugte de en del af efteråret på at planlægge en café-debat samt fejring af grundlovsvalget i januar 2009.

I efteråret 2009 tog opfølgningsgruppen på tur til Bolivia for at se, hvordan det gik med projektet cirka halvvejs inde i projektperioden. Turen gik rigtig godt, og programmet bød blandt andet på møder i Undervisningsministeriet, besøg på flere af skolerne i projektet og på seminariet, hvor lærerne bliver uddannet.

På baggrund af turen blev der i foråret 2010 produceret en masse materiale, der kunne informere gymnasieeleverne om, hvordan projektet skred frem. Herunder to korte film og en stor fotoudstilling, som med succes har turneret rundt på gymnasierne i hele 2010. Der blev også bragt en række artikler i blandt andet Jyske Vestkysten og Gymnasieskolen.