Projektet

I Mellemamerika arbejder 500.000 mennesker i eksportproduktionszoner (EPZ), hvor der hovedsageligt produceres tøj. Det såkaldte frie marked med den stigende konkurrence presser salgspriserne ned, hvorfor virksomhederne sparer på produktionsomkostningerne og i højere grad bruger pengene på reklamer. Arbejdet på EPZ-fabrikkerne giver arbejderne både fysiske og psykiske problemer. De mange timers hårde fysiske arbejde slider arbejderne ned i en ung alder, ligesom den angstfyldte arbejdssituation påvirker de unge i deres fritid. Især kvinderne, hvoraf mange er enlige mødre, er hårdt ramt. Forsørgelsespligten sætter kvinderne i et afhængighedsforhold til arbejdsgiveren, der kvitterer med diskrimination og chikane, og der findes mange eksempler på voldtægt. Generelt er overholdelsen af basale arbejdstagerrettigheder yderst mangelfuld i zonerne, og projektet vil med sit fokus på styrkelse af fagforeningerne forsøge at gøre op med denne onde tendens. 

Formål

At uddanne og oplyse unge, der arbejder på EPZ-fabrikker i Honduras, Guatemala og Nicaragua. Projektets overordnede formål er at kapacitetsopbygge og styrke fagforeningerne i deres arbejde med at bevidstgøre og organisere de unge, primært kvinder, så de kan forbedre deres situation både på arbejdet og i privatlivet. Dette vil eksempelvis ske gennem uddannelse af 150 frivillige workshopledere, der skal oplyse om blandt andet rettigheder og sundhed. Sammen med afholdelse af alfabetiseringskurser, er det projektets formål at styrke netværksopbygning og de unges evne til at finde kollektive løsninger på fælles, arbejdsrelaterede problemer. Projektet vil ligeledes søge at styrke det regionale samarbejde for at fremme erfaringsudveksling og regional solidaritet.

Indsamlingsresultat: 7,3 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner

----------------------------------------

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Mellemamerika Komitéen (MAK) og de lokale fagforbund UNSITRAGUA og FESTRAS (Guatemala), FITH og FESITRADEH (Honduras) og MESA LABORAL (Nicaragua).

Om Mellemamerika Komitéen

Mellemamerika Komitéen er en solidaritetsorganisation med det formål at mobilisere en aktiv solidaritet med befolkningerne i Mellemamerika.

Mellemamerika Komitéen støtter aktivt kampen for social retfærdighed, selvbestemmelse og menneskerettigheder. De prioriterer det direkte samarbejde med politiske og folkelige bevægelser.

De sidste 30 år har de arbejdet med bondebevægelser, fagbevægelser, kvindeorganisationer og ungdomsorganisationer, der alle arbejder for at styrke det fattige flertals sociale og politiske vilkår.

Mellemamerika Komitéen arbejder i Nicaragua, Guatemala, Honduras og El Salvador.

Læs mere på: mellemamerika.dk.

Projektet blev afsluttet i 2011

Operation Dagsværk 2004 resulterede i et flot indsamlingsresultat på over 7,3 millioner DKK. Det vil sige, at der blev samlet cirka 1 million mere ind end oprindeligt budgetteret. Denne ekstra million skulle først integreres i budgettet og projektdokumentet, og derefter fandt første udbetaling sted i maj 2005. Den ekstra million blev primært brugt til opprioritering af alfabetisering, deltagelse i regionale seminarer fra fagforeninger i El Salvador og oversættelse af undervisningsmateriale til lokale indianske sprog. Desuden blev lidt ekstra penge sat af til en udsendt medarbejder fra MAK.

Opstart af projektet

I marts 2006 modtog Operation Dagsværk den første rapport fra projektet. Sundhedshuset i Nicaragua samt alfabetiseringskurser i både Nicaragua og Honduras kom godt fra start. I Guatemala var projektet desværre ikke startet endnu, da der var en del problemer med at få de to medvirkende fagforeninger til at samarbejde. Derudover viste det sig, at alfabetiseringskurser i Guatemala var en urealistisk plan, da fabriksejernes pres på fagforeningerne i landet er så stort, at meget få arbejdere tør have noget at gøre med fagforeningerne og slet ikke tør deltage i et kursus, de arrangerer. Et mindre ambitiøst projekt i Guatemala blev således udviklet sammen med den ene fagforening, FESTRAS. Dette projekt havde primært til formål at oplyse om arbejdsrettigheder blandt arbejderne i Guatemala City.

I løbet af 2006 viste det sig, at projektstrukturen i Nicaragua var uhensigtsmæssig. De politiske ledere fra de involverede fagforeninger viste sig at have en meget dominerende position i projektet, og der blev opdaget uregelmæssigheder i regnskabet. Konsekvenserne af sidstnævnte uregelmæssigheder blev fyringen af de to ansvarlige medarbejdere. Denne fyring endte dog i et retsligt efterspil. Operation Dagsværks bestyrelse godkendte derfor i slutningen af 2006 en ny projektstruktur, der blandt andet skulle tjene til en større inddragelse af ”menige” fagforeningsmedlemmer i ledelsen af projektet samt skabe en større gennemsigtighed og et større ejerskab over projektet hos målgruppen. I første omgang blev den nye struktur afprøvet som et forsøg indtil februar 2007, hvorefter strukturen igen skulle evalueres.

Operation Dagsværk godkendte i 2006, at MAK’s udsendte medarbejder i Mellemamerika kunne få forlænget sin kontrakt til marts 2007. Dette var muligt, fordi det viste sig, at andre poster i budgettet var faldet billigere ud end forventet, og fordi MAK ligeledes dækkede en del af hans løn i perioden. Således kunne den udsendte medarbejder også støtte op om den lidt sene start i Guatemala og være med til at indføre den nye projektstruktur i Nicaragua.

Midtvejsevaluering i 2006

I december 2006 blev der gennemført en midtvejsevaluering af projektet. Denne havde blandt andet til formål at evaluere projektets resultater i forhold til de satte mål, at evaluere målgruppens erfaringer med projektet samt at evaluere de lokale samarbejdspartneres organisatoriske udvikling og kapacitet til selv at overtage projektstyringen, inden MAK's medarbejder rejste hjem. 

Konklusionerne fra evalueringen var blandt andre følgende: Projektet ser som helhed ud til at opfylde sine aktivitetsmål, som de ser ud efter, at disse “fik jordforbindelse” i løbet af projektets første måneder. Der er et bemærkelsesværdigt lavt frafald i alfabetiseringskurserne.

MSLM i Nicaragua forlader projektet

Det går godt i Honduras og Guatemala, mens man i Nicaragua ikke har opnået at forbinde projektets aktiviteter med organisationens udviklingsprocesser. Med hele tre komponenter i projektet har MSLM (i Nicaragua) påtaget sig for mange opgaver til, at organisationen kan give alle den fornødne opmærksomhed, og MSLM har fremvist store administrative svagheder. Det begrænser muligheden for at opnå projektets udviklingsmål i Nicaragua.

I juli 2007 besluttede MAK at afslutte samarbejdet med MSLM i Nicaragua, idet de ikke havde vist forbedringer med hensyn til de strukturelle forandringer, der blev indført på prøve, samt i forhold til administration, planlægning og midtvejsevalueringens anbefalinger. Samarbejdet med MSLM blev afsluttet med øjeblikkelig virkning, men alfabetiseringskurserne blev udfaset således, at deltagerne kunne afslutte deres påbegyndte kurser.

De midler, der var allokeret til Nicaragua-delen af projektet og ikke forbrugt, blev derefter overført til de to andre projekter via en fælles pulje.

Forlængelse af projekterne i Honduras og Guatemala

I 2008 blev det besluttet, at ca. 1.000.000 DKK i ”ikke-allokerede” og underforbrugte midler, der yderligere resterede, skulle gå til forlængelse af projekterne i Honduras og Guatemala. Derfor blev projektet her forlænget først fra 2008-2010 og igen fra april til oktober 2011.

Forlængelsesdokumenterne byggede på de mellemamerikanske partneres tanker om, hvorledes man bedst kunne bygge videre på de erfaringer, man gjorde i den oprindelige projektperiode.

I Honduras ønskede man i første forlængelsesperiode at forlænge alfabetiseringsprogrammet, grundet dets positive effekter, med det samme formål: at lære folk at læse og skrive, samtidig give dem viden om basale rettigheder og skabe et forum for erfaringsudveksling mellem arbejdere.

Derudover blev promotoraktiviteterne forlænget, hvilket også var hovedfokus i anden forlængelsesperiode.

I Guatemala var fokus i første forlængelsesperiode at arbejde med de tre departementer i nærheden af Guatemala City med det formål dels at udbrede, dels at gå i dybden med kendskabet til arbejds- og menneskerettigheder for maquilaarbejdere i Guatemala. Konkret handlede det om aktiviteter som radiospots, videreuddannelse af promotorer, computerkurser og aktiviteter, der styrker faglig organisering og netværksopbygning.

Hovedfokus for anden forlængelsesperiode i Guatemala var uddannelsesworkshops for tidligere og nuværende maquilaarbejdere.

Slutevaluering

I foråret 2010 blev der udarbejdet en slutevaluering, som både dækkede det oprindelige projektforløb og første forlængelsesfase. Evalueringen af den sidste forlængelsesfase blev godkendt af Operation Dagsværks bestyrelse i begyndelsen af 2012.

De overordnede konklusioner fra begge evalueringer var først og fremmest, at de politiske og økonomiske omstædigheder i regionen bestemt ikke har været favorable for projektet, der har lidt under den økonomiske krise, politikernes favorisering af arbejdsgiverne samt disses voldelige forsøg på at modarbejde fagbevægelserne.

Når det er sagt, har de lokale partnere haft gavn af projektets fokus på lokal forankring, hvilket har givet dem værktøjer til at arbejde mere lokalt og til bedre at kunne inddrage deres medlemsbase. Samtidig er der i både Honduras og Guatemala blevet skabt lokale netværk af kvinder med tilknytning til maquilaindustrien, som tjener som kontaktflade mellem fagbevægelserne og lokalsamfundene.

I Guatemala har især de forskellige kurser og den juridiske bistand skabt resultater i forhold til konsolidering af fagforeningerne på arbejdspladserne.

I Honduras har især alfabetiseringskurserne været en stor succes, der blandt andet har tjent som rekrutteringsgrundlag ude i lokalsamfundene.

På grund af den forkortede projektperiode i Nicaragua er resultaterne der ikke nær så tydelige. Der var dog gode erfaringer især med sundhedskomponenten, som siden er blevet videreformidlet til de to andre lande. Derudover nåede alfabetiseringskurserne en stor målgruppe.

Den overordnede målgruppe viste sig i løbet af projektet ikke kun at være unge kvindelige maquilaarbejdere, men i stedet at være en langt mere differentieret gruppe af både kvinder, mænd, unge, gamle, nuværende og tidligere maquilaarbejdere.

I foråret 2012 blev det klart, at der efter sidste projektforlængelse stadig var 16.232 DKK tilbage på projektkontoen. Operation Dagsværks bestyrelse besluttede, at disse penge skulle gives til MAK som et bidrag til den researchtur, der skulle ligge til grund for et nyt projekt, som skulle tage over efter Dagsværk-projektet.

Mellemamerikaprojektets opfølgningsgruppe har været meget aktiv.

De har blandt andet arrangeret en studietur til projektet for 15 unge gymnasieelever og medlemmer af 3F ungdom i efteråret 2006. 

Derudover har gruppen lavet en fair-trade kampagne om syerskers arbejdsforhold, medvirket i en udstilling om industrialisering på Arbejdermuseet, arrangeret en række happenings for at oplyse om maquila-arbejderes forhold og produceret en opfølgnings-cd til at vise på gymnasierne.