Projektet

Chiapas er den fattigste delstat i Mexico, og indianerne udgør her, som andre steder i landet, samfundets bund. I 1994 indtog zapatist-bevægelsen flere byer i Chiapas som en symbolsk aktion, der rettede fokus på bevægelsens krav om jord, bolig, arbejde, mad, sundhed, frihed, retfærdighed, fred, demokrati, uddannelse og uafhængighed. Zapatist-bevægelsen har siden organiseret autonome indianske landsbyer, som bl.a. nægter at indrette sig under det traditionelle kolonialistiske og diskriminerende skolesystem – de vil skabe deres eget skolesystem og en verden med plads til mange verdener.

Formål 

Det overordnede formål med projektet er at støtte udviklingen af et alternativt undervisningssystem i de autonome landsbyer, der tager udgangspunkt i indianernes egen virkelighed. Projektet skulle støtte driften af tre uddannelsescentre, opførelse / renovering af 120 landsbyskoler, oprettelse af 200 uddannelseskomiteer i landsbyerne samt uddannelsen af 320 frivillige lærere. Det forventedes, at 6.000 børn ville modtage undervisning gennem projektet. IBS og IF planlagde at oprette solidaritetsgrupper for de enkelte landsbyskoler i Danmark.

Indsamlingsresultat: 5,7 mio. DKK

Dansk samarbejdspartner 

Første fase af projektet blev gennemført af:

International Børnesolidaritet

--------------------------------------

Projektet har haft to faser. Hovedfasen blev gennemført i et samarbejde mellem solidaritetsorganisationen International Børnesolidaritet (IBS) og den lokale partner Enlace Civil, som er zapatisternes civile organ. 

I projektets anden fase overtog den danske udviklingsorganisation IBIS fra dansk side for IBS arbejde.

Samarbejdspartner på informationskampagnen var desuden Internationalt Forum.

Om International Børnesolidaritet

International Børnesolidaritet er en solidaritetsorganisation, der arbejder med projekter for børn i den fattige del af verden og i Danmark.

I den fattige del af verden arbejder International Børnesolidaritet for at gøre børn så stærke, at de bliver i stand til sammen at kæmpe for rettigheder og bedre livsbetingelser. Arbejdet foregår altid med grupper af børn, fordi børn kan mest, når de er aktive sammen.

I Danmark arbejder International Børnesolidaritet for at give danske børn viden om børns levevilkår i den fattige del af verden. Formålet er at påvirke holdninger og skabe aktiviteter, der kan være med til at styrke solidariteten mellem børn.

Læs mere på: ibssol.dk.

Om IBIS

IBIS er en uafhængig dansk medlemsbaseret udviklingsorganisation, der arbejder for en verden, hvor alle har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Gennem uddannelse og støtte til civilsamfundet i Afrika og Latinamerika bekæmper IBIS og deres samarbejdspartnere global ulighed og fattigdom. 

Læs mere på: ibis.dk.

Om Internationalt Forum

Internationalt Forum er en solidaritetsorganisation, der støtter de folkelige kræfter, som kæmper mod undertrykkelse og udbytning over alt i verden. Det kan være jordløse i Brasilien, bønder i Colombias bjerge, politiske aktivister i Kurdistan, indianske kvinder i Chiapas eller asylansøgere i Europa.

Læs mere på: internationaltforum.dk.

Projektets hovedfase blev afsluttet i 2006. Forlængelsesprojektet blev endeligt afsluttet i december 2011.

Forløb og resultater

Projektets hovedfase indledtes i starten af 2002, hvor uddannelsen af lærere blev sat i gang. Arbejdet på opførelsen/renoveringen af landsbyskoler blev ligeledes påbegyndt. Udviklingen i de tre forskellige zoner, hvor projektet blev udført, var meget forskellig. I nogle områder vægtedes uddannelsen af lærere højest, i andre zoner forbedringer af skolernes bygninger. I alle zoner er der dog blevet uddannet lærere og bygget skoler. Derudover er der blevet udarbejdet undervisningsmaterialer, for eksempel i fagene Liv og Miljø og Historier.

Positive resultater efter projektets hovedfase

Slutrapporten og slutevalueringen viser, at projektet –  lidt ligesom efter det oprindelige projektforslag og den oprindelige plan blev afsluttet i 2006 – på alle måder har opnået eller overgået de oprindelige mål. Således er der blevet uddannet 630 lærere, opført/indrettet 257 skoler, de tre uddannelsescentre fortsætter arbejdet, og mere end 6400 børn har modtaget uddannelse gennem projektet. Desuden har man opført et ekstra uddannelsescenter i en ny zone, der dog desværre led svære skader under orkanen Stan i 2005. Gennem projektets løbetid er læreruddannelsen blevet prioriteret gradvist højere af landsbyerne. Modsat har man nedprioriteret bygning af skoler, da der oftest kan findes en bygning, der står i forvejen, som kan anvendes til skolen. Lærere er i højere grad en mangelvare end bygninger.

På et mere kvalitativt plan har projektet også opnået mange resultater. Der har været en stærk ejerskabsfølelse, mobilisering, engagement og opbakning til projektet i de zapatistiske landsbyer. De frivillige lærere støttes af deres landsbyer, og der er stor respekt for deres arbejde. Der er ingen tvivl om, at dette uddannelsessystem i langt højere grad tilgodeser den indianske kultur og traditioner end det officielle skolesystem. Ligeledes er undervisningen i bedre overensstemmelse med den virkelighed, børnene oplever i deres daglige liv i landsbyerne.

Las Juntas de Buen Gobierno får mere ansvar

I 2003 besluttede den zapatistiske bevægelse, at den ønskede mere ansvar for implementeringen af eksempelvis udviklingsprojekter i de zapatistiske områder. Ansvaret for implementeringen af projektet overgik i denne forbindelse til det nyoprettede lokale regeringsråd ved navn Las Juntas de Buen Gobierno. Således er mere og mere ansvar for projektets drift siden 2003 overgået til disse råd. Nogle juntas er nået længere end andre i kapacitetopbygning til at varetage projektet, og Enlace Civil bistår således fortsat arbejdet med projektet. Operation Dagsværk ser dette som en meget spændende positiv udvikling imod mere selvstyre og selvbestemmelse i de zapatistiske områder.

Midtvejsevaluering i 2005

I sommeren 2005 blev der udført en midtvejsevaluering af projektet med deltagelse af Anne Wind og Inge Duus Hjortlund fra Operation Dagsværks side. Den oprindeligt planlagte projektperiode udløb i marts 2006, og projektet blev endeligt afsluttet i maj 2006.

Som konsekvens af gunstige valutakurser, det øgede fokus på læreruddannelse frem for skolebygning, samt at projektets aktiviteter har vist sig at være billigere end forventet, var der ved afslutningen af projektets hovedfase cirka 1,4 mio. DKK tilbage. På grund af samarbejdsvanskeligheder mellem Enlace Civil og IBS ønskede IBS ikke at fortsætte projektet. Derfor indgik Operation Dagsværk en aftale med IBIS om at træde ind og overtage administrationen af de resterende midler. I februar 2007 blev der således afholdt et seminar i Chiapas med deltagelse af Operation Dagsværk, IF, IBIS, Enlace Civil samt Las Juntas de Buen Gobierno og andre repræsentanter fra de tre zoner. Formålet med seminaret var at fastlægge, hvilke aktiviteter de sidste 1,4 millioner skulle gå til. Efter seminaret udformede de 3 zoner, hver især og i samarbejde, et projektdokument, der skulle ligge til grund for fortsættelsen af projektet. Denne proces varede længe på grund af zapatisternes basisdemokratiske struktur, hvor mange parter skal høres før nogle endelige beslutninger kan tages. Projektet startede således en ny fase, men selvfølgelig med de samme overordnede mål som tidligere.

2. fase (projektforlængelsen)

I oktober 2009 godkendte Operation Dagsværk projektdokumentet til 2. fase, som er udarbejdet af Enlace Civil og Juntas de Buen Gobierno i de tre geografiske zoner, hvor første fase af projektet også blev implementeret. Projektet kørte fra 2009-2011.

Formål med 2. fase: I 2. fase har Junta de Buen Gobierno prioriteret bygning af nye skoler i landsbyerne, forbedring af infrastruktur på uddannelsescentrene, træning og videreuddannelse af frivillige lærere og trænere, udarbejdelse af undervisningsmaterialer samt, som noget nyt, debat og information om ligestilling og kvinders deltagelse.

Forløb og resultater i 2. fase

Projektet startede op i begyndelsen af 2010, og som en del af opstarten af projektet udarbejdede Enlace og Juntas de Buen Gobierno i de tre zoner en detaljeret implementeringsplan for projektperioden. Hver zone havde således deres individuelle planlægning og derfor også et selvstændigt budget. Ved udgangen af 2010 var de fleste aktiviteter afsluttet i to af zonerne (Zona Selva Tzeltal og Zona Selva Fronetriza), mens der var problemer og forsinkelser i Zona Norte. Her var mange af de planlagte aktiviteter ved årets udgang stadig under opstart. Den forsinkede implementering og underforbrug i Zona Norte resulterede i, at Enlace Civil efter vurderinger i de tre zoner anmodede om udvidelse af aktiviteter i de to andre zoner og overførsel hertil på 130.000 kr. fra Zona Norte’s oprindelige budget. 

Målene overstiger alle forventninger

Ligesom i projektets første fase er både antallet af elever og lærere, der har fået uddannelse gennem projektet, væsentligt højere end forventet (35% flere børn og 58% flere lærere). Træning og videreuddannelse gennemføres i hver af de tre zoner og planlægges i tæt samarbejde med alle de involverede aktører og lokale ledere. Der er derfor forskelligt, hvordan hver zone har valgt at gennemføre disse aktiviteter.

Køn og ligestilling havde højere prioritet i projektets anden fase. Også på dette område var der forskel på tilgangene til arbejdet i de tre zoner, og på dette område markerede Zona Norte sig for eksempel med udarbejdelsen af flot undervisningsmateriale. Derudover blev der primært arbejdet med temaet gennem workshops for trænere og ledere.

Hver zone har centralt placerede uddannelsescentre, hvis renovering havde høj prioritet for at sikre den nødvendige – om end stadig meget beskedne – infrastruktur til afholdelse af møder og kurser for promotorerer og ledere. De fysiske rammer er primitive, men den frivillig arbejdskraft fra de lokale landsbyer medførte, at der blev bygget køkkener, bad og sovesale til de forskellige centre, samt at der blev investeret i computere, printere og et enkelt sted en telefon.

Projektet finansierede også basalt udstyr til skolerne som tavler, kridt, landkort og lignende. Der bruges meget få bøger og trykt materiale på skolerne. Skolebyggeriet prioriteres meget højt af både lærere og forældre, som både bidrager med gratis arbejdskraft og materiale.

I hver zone har Junta del Buen Gobierno ansvaret for, at der bliver afholdt opfølgning og koordineringsmøder på aktiviteter.

Samarbejdsproblemer med Enlace Civil

Såvel som under hovedfasen var der gennem hele forlængelsesprojektet betydelige samarbejdsvanskeligheder med Enlace Civil, der besværliggjorde IBIS’ arbejde. Da forlængelsesprojektet blev endeligt afsluttet i december 2011 lykkedes det da heller ikke IBIS at overbevise Enlace Civil om, at der skulle udarbejdes en slutevaluering. Derfor måtte Operation Dagsværks bestyrelse nøjes med at godkende en slutrapport med tilhørende revideret regnskab, hvilket fandt sted i september 2012.

I forbindelse med opfølgningsinitiativet Verdens Værk besøgte Operation Dagsværk projektet i sommeren 2002, og overvejelserne i forbindelse hermed er gengivet i det udgivne ”Verdens Værk”-materiale.

I foråret 2003 rejste to gamle dagsværkere, Gudrun Pedersen og Anne Wind, til Chiapas for i næsten et halvt år at besøge de zapatistiske landsbyer og opleve Dagsværk-projektet på tæt hold. Ud af det kom blandt andet en studietur for interesserede gymnasieelever i midten af august 2003. En positiv effekt af dette blev en aktiv opfølgningsgruppe, der har arrangeret foredrag, fællestimer og andre kulturelle opfølgningsaktiviteter, udarbejdet en fotoudstilling med billeder fra Chiapas samt sender sprogskoleelever af sted til en zapatistisk sprogskole i Chiapas.

Operation Dagsværks initiativ højskolen Verden Brænder, som er i samarbejde med Krogerup Højskole, arrangerede sammen med opfølgningsgruppen et Mexico-forløb og en rejse til Mexico og Chiapas hen over julen 2004. Forløbet og rejsen er blevet gentaget med jævne mellemrum siden da, sidst i foråret 2013, og succesen vil formentlig fortsætte.

(Læs mere om Verden Brænder: www.krogerup.dk/verden-braender).