At opstille projekt til Operation Dagsværk

Processen for Operation Dagsværks projektvalg strækker sig helt fra marts til november. Her kan du finde den fulde vejledning, samt de krav din organisation skal opfylde. Alle de informationer du finder på disse sider er også inkluderet i vejledningen: Vejledning i at stille projektforslag til Operation Dagsværk.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektsekretær Aline Højholt, på aline@od.dk eller på tlf. 33 11 45 40.

Hvert år i januar inviteres alle interesserede projektstillere til informationsmøde om projektvalgsprocessen på Operation Dagsværks sekretariat, Studiestræde 24, 3. th., 1455 Kbh K. Meld dig til hos projektsekretæren på aline@od.dk. Se slides fra infomødet i 2020 her.

Kort oversigt over datoer 2021

Torsdag d. 14. januar, kl 14.30

Online informationsmøde om projektvalgsprocessen i Operation Dagsværk. Tilmeding på aline@od.dk senest d. 11. januar 2021

1. marts, kl. 12.00

Deadline for indsendelse af Konceptpapir, video samt bilag.

April-maj

De indsendte konceptpapirer behandles, og eleverne udvælger tre organisationer, som skal stille endeligt projektforslag til Operation Dagsværk. 

1. september, kl. 12.00

Deadline for indsendelse af Projektforslag samt bilag for de tre udvalgte organisationer. 

26.-28. november

Her vælges det endelige projekt på baggrund af de tre projektforslag. Projektstillerne deltager i Stormødet med 2-4 repræsentanter fra hver organisation. Læs mere om Stormødet her.

Krav til projekter og projektstillere

Operation Dagsværk stiller en række krav til kommende samarbejdspartnere. Her følger en kort præsentation af nogle af disse. For den fulde beskrivelse af kravene til projekter og projektstiller, se punkt 2 i Vejledning i at stille projektforslag til Operation Dagsværk.

Krav til projektforslaget

Kravene til indholdet af projektet er beskrevet i Operation Dagsværks Politiske Papir (se bilag 7 i vejledningen). Disse krav indeholder blandt andet, at projektet skal indeholde elementerne:

 • Uddannelse
 • Lokal forankring
 • Fortalervirksomhed
 • Diskrimination og ligestilling
 • Bæredygtighed

Krav til projektstillere

Kravene for at kunne stille projektforslag indeholder blandt andet:

 • At organisationen lever op til CISU's Retningslinjer for Civilsamfundspuljen side 10, pkt. 2 om danske organisationer.
 • At organisationen har relevant erfaring med lignende udviklingsarbejde inden for de problemstillinger og temaer, projektet berører.
 • At både organisationen og de lokale samarbejdspartnere har erfaring i at gennemføre et projekt af den størrelse en Operation Dagsværk - indsamling fordrer.

Efter projektvalget

Kravene til den nye samarbejdsorganisation indeholder blandt andet:

 • At organisationen arrangerer og deltager i to research-rejser til projektlandet med Operation Dagsværks sekretariat. Den første på tre uger med afrejse i slutningen af januar. Den anden på to uger med afrejse i midten af juli.
 • At organisationen bidrager med minimum 150.000 kr. til Operation Dagsværks udførelse af en landsdækkende kampagne.
 • At organisationen deltager aktivt i kampagnen og stiller ekspertviden til rådighed for Operation Dagsværks sekretariat.
 • At organisationen stiller en pressemedarbejder til rådighed i tre uger op til Dagsværk-dagen.  

Efter indsamlingen

Kravene til organisationen indeholder blandt andet:

 • Organisationen udarbejder, i samarbejde med de lokale partnerorganisationer, et projektdokument, som skal godkendes af Operation Dagsværk bestyrelse. 
 • Organisationen leverer halvårlige rapporter på dansk til Operation dagsværk. 
 • Organisationen er ansvarlig for at få gennemført en ekstern midtvejsevaluering. 

Retningslinjer for udformning af projektdokument og rapporter kan findes her. 

Konceptpapir

Konceptpapiret er den indledende fase i projektvalget. Her beskrives projektets koncept i kortere træk. Konceptpapiret skal indeholde et indikativt budget på 3,5 millioner DKK over 2½ år. Du finder vejledningen til konceptpapiret under punkt 3 i: Vejledning i at stille projektforslag til Operation Dagsværk.

Som bilag vedlægges det indledende baggrundsskema (Konceptpapir). Det kan downloades som word-fil her.

Konceptpapiret skal indleveres senest 1. marts, kl. 12.00 til projektsekretær Aline Højholt på aline@od.dk. Det behandles ved online afstemning blandt dagsværkgrupperne på uddannelsesinstitutionerne. Afstemning løber fra start april og afsluttes i midten af maj. Eleverne har adgang til konceptpapiret online.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte projektsekretær Aline Højholt, på aline@od.dk eller tlf. 33 11 45 40

Se sidste års projektideer her.

Vær opmærksom på, at formatet for konceptpapirer samt afstemningsformen er ændret i 2018. Læs derfor vejledningen grundigt!

 

Projektforslag

Projektforslaget er en mere fyldestgørende beskrivelse af projektet. Kun de tre organisationer, der er gået videre fra afstemningen i foråret, kan stille projektforslag. På 15 sider skal projektforslaget bl.a. beskrive formål, målgruppe, samarbejdspartnere og kampagneidé. Det skal desuden indeholde et budget på 3,5 millioner DKK over 2½ år (download word-fil her). Du finder vejledningen til Projektforslaget under punkt 4 i: Vejledning i at stille projektforslag til Operation Dagsværk

Som bilag vedlægges

1. Udfyldt baggrundsskema (Projektforslag). Kan downloades som word-fil her.

2. Underskrevet foreløbig samarbejdsaftale med de lokale partnere (se bilag 6 i vejledningen).

3. Underskrevet accept af Operation Dagsværks krav for samarbejde. Kan downloades her

Disse bilag udsendes ikke til eleverne, men behandles af Operation Dagsværks bestyrelse.

Projektforslaget skal indleveres senest 1. september, kl. 12.00 til aline@od.dk  Det behandles på Stormødet i november/december. Stormødet forløber over en weekend og projektstillerne deltager med 2-4 repræsentanter for hver organisation. Projektstillerne er desuden ansvarlige for at printe 60 eksemplarer af projektforslaget og levere til Operation Dagsværk senest tre uger før. Læs mere om Stormødet i vejledningen eller her.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte projektsekretær Aline Højholt, på aline@od.dk eller tlf. 33 11 45 40

 

Se eksempel på Projektforslag her: Sex og Samfund, 2013: Tro, had og Kærlighed

Efter projektvalget

At lave oplysningskampagne sammen med Operation Dagsværk

Når et projekt er blevet valgt på Operation Dagsværks Stormøde, skal Operation Dagsværks sekretariat og den valgte samarbejdsorganisation i gang med at forberede den oplysningskampagne, der skal lede frem til indsamlingsdagen den første onsdag i november det følgende år.

At lave oplysningskampagne sammen med Operation Dagsværk er en ny og udfordrende opgave for mange organisationer. Derfor følger her en kort beskrivelse af, hvad en kampagne kan bestå af, hvordan en kampagne forløber, og hvilke forventninger vi har til vores partnere i forbindelse med kampagnen.

Kampagnens indhold
Kampagnens indhold defineres fra år til år i et samarbejde mellem Operation Dagsværk og den respektive danske samarbejdsorganisation. Ud fra det valgte projekt findes et til flere temaer for kampagnen, og ud fra disse defineres en række konkrete aktiviteter og materialer. Operation Dagsværk lægger stor vægt på at prøve at påvirke undervisningen og de pædagogiske metoder på de gymnasiale uddannelser, og producerer derfor oftest forskellige undervisningsmaterialer, samtidig med at vi producerer en række andre materialer og aktiviteter.

Nogle eksempler på indholdet i en kampagne kunne være:

 • Undervisningsmaterialer til forskellige fag (der lægges mere og mere vægt på elektroniske medier)
 • Fællestime, der fortæller om projektet og baggrunden for det. Showet turnerer på landets gymnasier i efteråret sammen med frivillige fra Operation Dagsværks sekretariat, der holder tilhørende oplæg
 • Temadag, inklusiv fællestime, foredrag, workshops mv. med relevans for projektet
 • Nogle år er der i forbindelse med kampagnen blevet produceret korte film om projektet
 • Under Bolivia-kampagnen i 2007 og Peru-kampagnen i 2011 blev der produceret et undervisningsrelevant computerspil, og under Guatemalakampagnn i 2016 udviklede man læringsrollespil
 • Plakater, foldere, T-shirts, pins, nøgleringe mm.
 • Derudover kan man forestille sig, at der under kampagnen arrangeres debatter, events elller lignende – kun fantasien (og kampagnebudgettet) sætter grænser

Kampagnens forløb
1. Det allerførste møde mellem den danske partnerorganisation og Operation Dagsværks kampagneleder og sekretariatsleder ligger almindeligvis onsdag i den første uge efter Stormødet. Altså i december inden det egentlige kampagneår går i gang.
 
2. Derefter begynder enhver Dagsværk-kampagne med et kampagneplanlægningsmøde, hvor mange aktive fra Operation Dagsværk (elever, bestyrelsesmedlemmer, sekretariatsfrivillige, ansatte på sekretariatet m.fl.) samt de relevante personer fra samarbejdsorganisationen deltager. Mødet lægger grunden for den kampagne, de frivillige på sekretariatet skal arbejde videre med og realisere.
 
3. Straks efter kampagneplanlægningsmødet begynder sekretariatet at planlægge deres første tur til projektlandet. Denne rejse kaldes ”Researchturen”, og har til formål at give sekretariatet mulighed for at indsamle baggrundsmateriale til Fællestime, Temadag, undervisningsmaterialer mv. Turen har således et meget bredt fokus, der går ud over projektet og dets målgruppe. Researchturen finder typisk sted ultimo januar og varer cirka tre uger.
 
4. Når sekretariatet vender hjem fra denne tur, producerer og redigerer de nævnte materialer. Ud fra disse bruger de resten af foråret på lave kampagnematerialerne til Dagsværk-projektet.
 
5. I juli udskiftes de frivillige på sekretariatet med et nyt hold, som oftest består af nybagte studenter. Derfor arrangeres der en ny rejse til projektlandet, der skal forberede de frivillige på deres arbejde i efteråret, som turnéen på landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner, hvor de skal holde oplæg om projektet. Denne rejse har derfor et andet fokus end den første. Nu er fokus i høj grad på selve projektet og dets målgruppe. Rejsen finder oftest sted ultimo juli og varer cirka 14 dage.
 
6. Når efterårssekretariatet vender hjem, starter de forberedelserne til den årlige Aktivitetsweekend, der ligger i starten af september. Aktivitetsweekenden er et landsdækkende møde for alle Dagsværk-grupper, hvor de kan komme og lære om det nye projekt og kampagnen. Aktivitetsweekenden er kampagnens startskud.
 
7. Herefter tager kampagnen rigtig fart og Fællestimer, Temadage, oplæg mv. turnerer på landets skoler. Kampagnen har således sit højeste aktivitetsniveau i september og oktober.
 
8. Indsamlingsdagen er altid den første eller anden onsdag i november, og her går ca. 15.000 elever ud og arbejder for at støtte det valgte projekt med deres ’Dagsværk’ – minimum 350 DKK.
 
9. Efter indsamlingen følger et langstrakt arbejde med opfølgning og hjemhentning af penge fra skolerne samt regnskab for disse. Det endelige indsamlingsbeløb er først opgjort i forbindelse med afslutningen af Operation Dagsværks årsregnskab i februar/marts det følgende år. Først herefter kan der udbetales penge til projektet.

Forventninger
Operation Dagsværk forventer at gennemføre kampagnen i tæt og løbende dialog med den valgte samarbejdspartner. Operation Dagsværk er dog overordnet ansvarlig for kampagnens gennemførelse og økonomi.

Vi forventer, at vores samarbejdspartner kan bidrage med:

 • Tilrettelæggelse og afvikling af program på researchture
 • Hjælp til indkvartering og logistik i forbindelse med eventuelle besøgende gæster fra projektlandet
 • Oplægsholdere (eller hjælp til at finde sådanne) til Temadage, Aktivitetsweekend og lignende arrangementer
 • Faglig ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmaterialer og andet kampagnemateriale
 • Deltagelse i fundraising til kampagnen
 • Minimum 150.000 DKK til kampagnebudgettet

Det ovenstående diskuteres og nedfældes i en kampagneaftale mellem Operation Dagsværk og den valgte samarbejdspartner ved kampagnens start.

OBS: Det skal understreges, at samarbejdspartneren afholder egne udgifter forbundet med kampagnen (løn, rejser mv.) – disse udgifter kan ikke finansieres via de indsamlede midler.