PROBLEMFORMULERINGER

 • I hvor høj grad påvirker uddannelse og arbejde uligheden og fattigdommen i et land?
 • Hvilke faktorer påvirker fattigdommen og uligheden i et land og hvorfor?

UNDERSPØRGSMÅL

 • Gør rede for henholdsvis Guatemalas og Danmarks økonomiske situation i dag.

 • Redegør for ulighed/lighed vha. Lorenz-kurve og Ginikoefficient.

 • Undersøg ved hjælp af tallene, som ligger bag Lorenz-kurven om Guatemalas fordeling følger Danmarks fordeling. Der skal undersøges for både 1 pct. og 5 pct. signifikansniveau.

 • Forklar hvordan landenes økonomiske position påvirker deres handlemuligheder i forhold til at reducere uligheden.

 • Diskuter forskellige løsninger på uligheden og fattigdommen i Guatemala.

FAG: Samfundsfag og matematik

Læs her hvilke faglige mål og kernestof forløbet FATTIGDOM OG ULIGHED dækker. 

SAMFUNDSFAG A-NIVEAU

Kernestof:

 • Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

 • Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller

Metoder:

 • Komparativ metode

 • Kvalitativ metode

 • Kvantitativ metode

 • Statistiske mål

 • Mål for signifikant forskel

Faglige mål:

 • Arbejde med forskellige mål for ulighed, såsom Ginikoefficient og Lorenzkurve

 • Arbejde med tabeller, diagrammer og andre kvantitative beskrivelser

 • Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin

 

SAMFUNDSFAG B-NIVEAU

Kernestof:

 • Vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillingerne og konkludere

 • Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer

 • Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi

 • Argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog

 

MATEMATIK A- og B-NIVEAU:

Kernestof:

 • Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale eller fænomener fra andre fagområder

 • Stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes

 • Formulere konklusioner i et klart sprog

 • Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder

 • Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer

 • Bruge simple statistiske metoder til håndtering af et datamateriale, grafisk præsentation af et statistisk materiale og chi-i-anden test

 

 

LÆRERVEJLEDNING

FAG: Samfundsfag og matematik

Her kan du finde en lærervejledning, der er lavet til et AT-forløb i Samfundsfag A og Matematik A/B.
Elementerne i lærervejledningen kan også bruges til et længere tværfagligt forløb i fagene. Lærervejledningen henviser til dokumenter og links, som kan findes i ressourcerummet.

Hent lærervejledningen som pdf her.

Læs lærervejledningen som online magasin her.

Videoer

Forklaring på Lorenzkurve og ginikoefficient

Ginikoefficient i Excel

Ginikoefficient og Lorenzkurve i TI-Nspire

Lorenzkurve Excel

Billeder